0%
Opowieść o naturalnie dojrzałym smaku,
potrzebuje chwili by dojrzeć.
< Wróć do listy wpisów

Śladami „Nocy i dni”

06.07.2018

Jak już pisa­li­śmy w pobli­skim fol­warku Rus­sów miesz­kała pisarka Maria Dąbrow­ska. Dwo­rek i oko­lice został uwiecz­niony w jej najsłynniejszej powie­ści „Noce i Dnie”. Dzięki dota­cji Urzędu Mar­szał­kow­skiego w Pozna­niu, a także sta­ra­niom Fun­da­cji „Nasza Histo­ria” powstała ciekawa apli­ka­cja.

 

Apli­ka­cja nazywa się oczy­wi­ście Śla­dami „Nocy i Dni” i prowadzi turystów po miejscach związanych z powieścią, która aż czterokrotnie była nominowana do nagrody Nobla. Trasą tema­tyczna pozwa­la­ odkry­wać mia­steczka i miej­sco­wo­ści z cza­sów przełomu XIX i XX wieku, w któ­rych opisywane są losy kilku pokoleń rodziny Niechciców. Całość wyzna­czo­nej trasy skła­da­ją­cej się z 8 opi­sa­nych i ozna­czo­nych miejsc w miej­sco­wo­ściach: Rus­sów, Poklę­ków, Jastrzęb­niki, Kurza, Tyka­dłów, Sta­wi­szyn, Sią­szyce, Kuchary Kościelne.

Każda z wymie­nio­nych miej­sco­wo­ści zazna­czona jest na Google Maps. Możemy prze­czy­tać lub odsłu­chać odpo­wia­da­jący jej cytat w powie­ści. Dodat­kowo pozna­jemy histo­rię danego miej­sca, a przy tym oglądamy archi­walne zdję­cia zabu­do­wań, któ­rych często już nie ma.

Wielu miej­sco­wo­ściom w „Nocach i dniach” Maria Dąbrow­ska nadała inne nazwy. Dzięki tej nowa­tor­skiej apli­ka­cji będziemy mogli je roz­szy­fro­wać.

 

 

 

 

 

RUSSÓW wystę­puje w powie­ści jako SERBINÓW

POKLĘKÓW w powie­ści to PAMIĘTÓW

JASTRZĘBNIKI zostały opi­sane w powie­ści jako JASTRZĘBICE

STAWISZYN jako NIEZNANÓW

KUCHARY KOŚCIELNE to PIEKARY WIELKIE

TYKADŁÓW znany jest z „Nocy i dni” jako MAŁOCIN

 

 

 

Pozo­stałe miej­sco­wo­ści wystę­pują w tre­ści powie­ści w ory­gi­nal­nym brzmie­niu.

Ale uwaga, żeby skorzy­stać z tego wirtualnego przewodnika, trzeba fak­tycz­nie odwie­dzać wspo­mniane miej­sca, ponie­waż jego twórcy tak zaprogramowali aplikację, że działa ona jedynie wtedy, gdy jesteśmy w danej miej­sco­wo­ści. Start oczywiście w Dworku Marii Dąbrow­skiej w Rus­so­wie.

 

 

Poznaj nasze sery