0%
Opowieść o naturalnie dojrzałym smaku,
potrzebuje chwili by dojrzeć.
< Wróć do listy wpisów

Grzanki z serem i pieczarkami

19.11.2018

To na pewno nie jest wyszu­kana potrawa, do któ­rej skład­ni­ków trzeba szu­kać w deli­ka­te­sach. Zaletą grza­nek jest to, że można przy­go­to­wać je na szybko, gdy wpadną nie­za­po­wie­dziani goście. Albo zro­bić na śnia­da­nie, by dzień roz­po­cząć od cze­goś pysz­nego. Bo prze­cież pro­ste rze­czy są naj­lep­sze!

 

 

 

 

Skład­niki:

 

 

 

 

Rozgrze­wamy pie­kar­nik do 190 stopni. Pie­czywo kro­imy na kromki. Ukła­damy je na blaszce wyło­żo­nej papie­rem do pie­cze­nia. Pod­pie­kamy kilka minut, aż się zaru­mie­nią. Wyj­mu­jemy z pie­kar­nika i odsta­wiamy do prze­sty­gnię­cia. Kro­imy pie­czarki w talarki. Sie­kamy drobno natkę pie­truszki. Czo­snek miaż­dżymy w pra­sce. Na patelni roz­grze­wamy masło z oliwą i pod­sma­żamy pie­czarki. Na koniec doda­jemy czo­snek, posie­kaną natkę, dopra­wiamy do smaku i mie­szamy. Na każ­dej kromce ukła­damy pla­ste­rek sera (lub pół – w zależ­no­ści od wiel­ko­ści grzanki) i kilka sztuk pie­cza­rek. Wkła­damy ponow­nie do pie­kar­nika i pie­czemy jesz­cze ok. 3 minut – grzanki będą gotowe, gdy ser się roz­topi.

Poznaj nasze sery