0%
Opowieść o naturalnie dojrzałym smaku,
potrzebuje chwili by dojrzeć.
Nowości

Hod dogi na domówkę

czytaj
Nowości

Zapiekanka z kurczakiem

czytaj
Nowości

Zupa cebulowo-serowa

czytaj
Nowości

Sylwestrowy tort jarzynowy

czytaj
Nowości

Zapiekanka z krewetkami

czytaj
Nowości

Śledzik pod pierzynką

czytaj

Hod dogi na domówkę

Popu­larne danie typu fast food może stać się inspi­ra­cją do poczę­stunku pod­czas kar­na­wa­ło­wej imprezy. Jest przy tym prak­tyczne, wystar­czy wcze­śniej przy­go­to­wać poszcze­gólne skład­niki i pod­grzać na szybko przed poda­niem. Doda­tek pikant­nej papryczki jala­peno pod­kręci atmos­ferę: )

Czytaj więcej

Zapiekanka z kurczakiem

Szu­ka­cie cze­goś smacz­nego i pożyw­nego na zimowe dni? Kur­czak zapie­kany z ziem­nia­kami, bocz­kiem i serem to nasza pro­po­zy­cja. Doda­li­śmy do niego sporo ostrej papryki, ale jeśli nie prze­pa­da­cie za tym sma­kiem lub chce­cie podać danie dzie­ciom, może­cie użyć jej mniej lub z niej zre­zy­gno­wać.

Czytaj więcej

Zupa cebulowo-serowa

Roz­pie­ści zmy­sły, przy­jem­nie roz­grzeje i nasyci. Ory­gi­nalna zupa cebu­lowa pocho­dzi z Fran­cji i daw­niej roz­ko­szo­wali się nią nawet tam­tejsi kró­lo­wie! Poda­wana z grzan­kami z prze­pysz­nie roz­to­pio­nym na nich serem jest daniem, któ­remu naprawdę trudno się oprzeć. Pole­camy gorąco!

Czytaj więcej

Sylwestrowy tort jarzynowy

Czasem zwykłe, proste w przygotowaniu danie może stać się przebojem przyjęcia. Wystarczy coś zmodyfikować i odpowiednio je podać. Jeśli szukacie pomysłu na sylwestrową przystawkę, oto popularna sałatka warzywna z dodatkiem naszego wyśmienitego wędzonego sera.

Czytaj więcej

Zapiekanka z krewetkami

Są dania, które sprawdzają się na każdą okazję. I na rodzinny obiad, i na świąteczne spotkanie w gronie przyjaciół. Makaron z krewetkami i oliwkami zapiekany z ciągnącą się mozzarellą wprawi w zachwyt zwłaszcza wielbicieli kuchni włoskiej i owoców morza. Sukces gwarantowany!

Czytaj więcej

Śledzik pod pierzynką

Tradycyjnie to danie nazywa się szuba i występuje z dodatkiem buraczków. Choć proponujemy jego uproszczoną wersję z mniejszą ilością składników, to równie efektownie prezentuje się w szklanych naczyniach, przez które widać wszystkie warstwy tej pysznej sałatki.

Czytaj więcej

Handlowiec z pierwszej linii

Choć pochodzi z małej miejscowości, nie ma z tego powodu żadnych kompleksów. Kończy studia, robi to, co jest jego pasją, a przy okazji kontaktów z klientami poznaje inne kultury. Kamil z działu handlowego opowiada o swojej pracy, zainteresowaniach i grze w kaliskiej drużynie rugby.

Czytaj więcej

Grzanki z serem i pieczarkami

To na pewno nie jest wyszu­kana potrawa, do któ­rej skład­ni­ków trzeba szu­kać w deli­ka­te­sach. Zaletą grza­nek jest to, że można przy­go­to­wać je na szybko, gdy wpadną nie­za­po­wie­dziani goście. Albo zro­bić na śnia­da­nie, by dzień roz­po­cząć od cze­goś pysz­nego. Bo prze­cież pro­ste rze­czy są naj­lep­sze!

Czytaj więcej

Placki ziem­nia­czane z serem

Czy wie­cie, że dzisiaj, 13 listo­pada, mamy święto plac­ków ziem­nia­cza­nych? Ucz­cijmy zatem tę oka­zję, przy­go­to­wu­jąc domow­ni­kom pyszne placki z dodatkiem żół­tego sera i dipem śmie­ta­nowo-czosn­ko­wym. Możemy się zało­żyć, że z takich obcho­dów wszy­scy będą zado­wo­leni.

Czytaj więcej

Ruloniki ze szpinakiem

Poszu­ku­je­cie inspi­ra­cji na nie­dzielny obiad? Pro­szę bar­dzo! Oto wer­sja nale­śni­ków, która zachwyci każ­dego zarówno wyglą­dem, jak i sma­kiem. Ich deli­katne szpi­na­kowo-besza­me­lowe nadzie­nie wzbo­ga­cone serem ide­al­nie kom­po­nuje się z prze­cie­rem pomi­do­ro­wym. Praw­dziwa uczta!

Czytaj więcej

Faszerowana dynia piżmowa

Jesień w pełni, a zatem w kuchni wciąż nie­kwe­stio­no­wany prym wie­dzie dynia. Ta, którą pole­camy do tego dania to dynia piż­mowa. Ma lekko orze­chowy, słodki smak, inten­syw­nie poma­rań­czowy miąższ i kre­mową skórkę. Jest nie­duża i podłużna. Wprost ide­alna do fasze­ro­wa­nia! Spró­buj­cie!

Czytaj więcej

Cordon Bleu z mozzarellą

Kur­czak w zło­ci­stej, chru­pią­cej panierce, a w środku pysz­nie cią­gnąca się moz­za­rella z Goliszewa. Jeśli zasta­na­wia­cie się, co zro­bić na naj­bliż­szy rodzinny obiad, to danie na pewno Was nie zawie­dzie. Przy­go­to­wa­nie go zaj­muje nie wię­cej niż pół godziny, a efekt jest naprawdę rewe­la­cyjny!

Czytaj więcej

Pyszna zupa z dyni

To jest wła­śnie ten czas, kiedy na naszych stołach króluje rozgrzewająca zupa dyniowa. Jest sycąca, ale ma nie­dużo kalo­rii. Bogata w wita­miny i mine­rały wspiera nasz sys­tem odpor­no­ściowy w ochro­nie przed infek­cjami. Można ją robić na wiele spo­so­bów, np. z dodat­kiem łagod­nego But­ter­käse.

Czytaj więcej

Zapiekanka jesienna

Ziemniaki i grzyby zapiekane z serem to wspaniały, smakowicie pachnący dodatek do różnego rodzaju mięs lub jarskie danie główne. Proponujemy dorzucić do niego cukinię lub bakłażana. Podane w przepisie podgrzybki możemy śmiało zastąpić pieczarkami. I tak będzie pysznie!

Czytaj więcej

Ziemniaczana zupa krem

Za oknem wiatr i jesienny chłód? Pora zatem na roz­grze­wa­jącą zupę z ziem­nia­ków i sma­ko­wi­cie roz­pusz­czo­nego w nich sera! Kto raz jej spró­buje z pew­no­ścią będzie chciał to powtó­rzyć. I nie ma się czemu dzi­wić. Ta wywodząca się z kuchni ame­ry­kań­skiej potrawa jest absolutnie pyszna i sycąca.

Czytaj więcej

Prezes – triathlonista po godzinach

Pew­nie gdyby mógł, jeździłby z domu do pracy rowe­rem. Nie­stety to nie­moż­liwe. Jego dom jest w War­sza­wie i tam spę­dza week­endy. Na początku tygo­dnia wsiada do auta, by do­je­chać do leżą­cego nie­da­leko Kali­sza Goli­szewa. Poznaj­cie Dariu­sza Zie­liń­skiego – Pre­zesa Zarządu naszej firmy.

Czytaj więcej

Zapiekane ziemniaki

Kar­to­fle, pyry, ziem­nia­ki… W pol­skiej kuchni zago­ściły zale­d­wie 300 lat temu, a dziś nie wyobra­żamy sobie bez nich życia. Na co dzień są nie­za­stą­pio­nym dodat­kiem do dań głów­nych, ale cza­sem warto ser­wo­wać je jako oddzielną przy­stawkę. Ziem­niaki zapie­kane z serem to duet ide­alny!

Czytaj więcej

Dożynki 2018

„Plon nie­siemy plon”. Sło­wami tej tra­dy­cyj­nej pie­śni roz­po­czyna się dożyn­kowy pochód. Wieńce, poczę­stu­nek, festyn, lote­ria fan­towa i kon­certy połą­czone z potań­cówką to ele­menty każ­dej imprezy koń­czą­cej ciężką pracę w polu. W tym roku my także wzię­li­śmy udział w tym rado­snym świę­cie.

Czytaj więcej

Baby i dziady dożynkowe

Koniec lata ozna­cza ozna­cza porę żniw i uro­czy­ste zakoń­cze­nie zbio­rów. Zbli­ża­nie się doży­nek zapo­wia­dają usta­wiane przy dro­gach insta­la­cje ze słomy zwane „babami” i „dzia­dami”. Czę­sto mają bar­dzo wymyślne formy. Zresztą sami zobacz­cie, jakie cuda można spo­tkać w Goli­sze­wie i oko­li­cach.

Czytaj więcej

Jaki ser naj­lep­szy do pizzy?

O tym, że ide­al­nym wybo­rem przy robie­niu pizzy jest moz­za­rella pisa­li­śmy już nie jeden raz. Jed­nak teraz możemy potwier­dzić ten fakt, opie­ra­jąc się o… bada­nia naukowe! Oka­zuje się, że bada­cze z Nowej Zelan­dii zajęli się tym tema­tem na poważ­nie i poeks­pe­ry­men­to­wali z róż­nymi serami.

Czytaj więcej

Sałatka na upały

Kiedy jest tak bar­dzo gorąco, że trudno oddy­chać, cięż­kie mię­sne dania czy gęste, paru­jące zupy nie są wyma­rzo­nym posił­kiem. W takie dni ide­al­nym roz­wią­za­niem są chłod­niki lub lek­kie sałatki. Pro­po­nu­jemy odświe­ża­jący, deli­katny miks arbuza z moz­za­rellą i miętą. To jest pyszne!

Czytaj więcej

Zapiekanka serowa

Zapie­kane ziem­niaki cie­szą się ogromną popu­lar­no­ścią w kuchni wło­skiej i przy­rzą­dzane są na wiele róż­nych spo­so­bów. W pla­ster­kach lub zmie­lone, z mię­sem lub z warzy­wami. Nie­za­stą­pio­nym skład­ni­kiem wielu z nich jest oczy­wi­ście ser. Naj­le­piej by była to cią­gnąca się sma­ko­wi­cie moz­za­rella.

Czytaj więcej

Kanapka z grilla

Włosi uwiel­biają gril­lo­wane panini czyli kanapki. Ich serce pra­wie zawsze sta­nowi moz­za­rella. Nie­za­leż­nie od tego czy w środku znaj­dzie się szynka czy warzywa, roz­to­piony ser pysz­nie się z nimi kom­po­nuje. Pro­po­nu­jemy zro­bić takie kanapki z warzy­wami upie­czo­nymi na grillu lub w pie­kar­niku.  

Czytaj więcej

Śladami „Nocy i dni”

Jak już pisa­li­śmy w pobli­skim fol­warku Rus­sów miesz­kała pisarka Maria Dąbrow­ska. Dwo­rek i oko­lice został uwiecz­niony w jej najsłynniejszej powie­ści „Noce i Dnie”. Dzięki dota­cji Urzędu Mar­szał­kow­skiego w Pozna­niu, a także sta­ra­niom Fun­da­cji „Nasza Histo­ria” powstała ciekawa apli­ka­cja.

Czytaj więcej

Mozzarella a dieta

Dla wszyst­kich dba­ją­cych o linię i tych, któ­rzy z upo­rem sta­rają się pozbyć zbęd­nych kilo­gra­mów ważne jest by odży­wiać się z głową. Moz­za­rella jest bar­dzo smaczna, ale czy każdy może się­gać po nią bez obaw? Może zastą­pić ją wer­sją „light”? Posta­ramy się odpo­wie­dzieć na te pyta­nia.

Czytaj więcej

Mundialowe przekąski

Choć pił­kar­skie mistrzo­stwa świata w Rosji nie dały nam satys­fak­cji ze zwy­cięstw naszej dru­żyny, to emo­cje towa­rzy­szące zakoń­cze­niu tego wydarzenia są ogromne. Nie­za­leż­nie od tego czy kibi­cu­jemy Chor­wa­cji czy Fran­cji, uczcijmy finał mun­dialu pysz­nymi prze­ką­skami z moz­za­relli.

Czytaj więcej

Sałatka z makaronem i mozzarellą

Ita­lia od razu koja­rzy się nam z pizzą i oczy­wi­ście maka­ro­nem. Tego ostat­niego Włosi kon­su­mują rocz­nie aż 1 milion 600 tysięcy ton. Pasta jest prze­cież dla nich codzien­nie obo­wiąz­ko­wym pierw­szym daniem. Ale nie tyl­ko… Można z niej zro­bić pyszną sałatkę, ide­alną na let­nie wie­czory.

Czytaj więcej

Ziemniaki w szynce parmeńskiej

Tra­dy­cyjna długo doj­rze­wa­jąca szynka pocho­dząca z Parmy powinna suszyć się przy­naj­mniej przez 12 mie­sięcy. Jej deli­kat­nym, słodko-sło­nym sma­kiem delek­to­wali się już sta­ro­żytni Rzy­mia­nie. My pro­po­nu­jemy połą­czyć ją z ziem­nia­kiem i moz­za­rellą. Oczy­wi­ście z Goli­szewa!

Czytaj więcej

Kurczak alla pizzaiola

W ory­gi­nal­nym, wywo­dzą­cym się z Neapolu, daniu piz­za­iola, do mięsa dodaje się tra­dy­cyjny sos sto­so­wany do pizzy. Pow­staje on z prze­cieru pomi­do­ro­wego, oliwy, czosnku, ore­gano i bazy­lii. Ten prze­pis dosto­so­wa­li­śmy do grilla, a nasza moz­za­rella świet­nie pod­kre­śliła smak potrawy.

Czytaj więcej

Śródziemnomorski miks

Papryka, bakła­żan, fen­kuł – bez nich kuch­nia wło­ska nie mogłaby się obejść. Włosi uwiel­biają je gril­lo­wać i czę­sto jedzą na cie­pło lub ostu­dzone kon­ser­wują w zale­wie z oliwy z oli­wek, czosnku i pie­truszki. My posta­no­wi­li­śmy połą­czyć te pyszne warzywa z kró­lową wło­skich serów – moz­za­rellą.

Czytaj więcej

Gondole z cukinii

Wenec­kie gon­dole robione są ręcz­nie przez rze­mieśl­ni­ków prze­ka­zu­ją­cych sobie ten fach z poko­le­nia na poko­le­nie. Każda łódź musi być indy­wi­du­al­nie dopa­so­wana m.in. do wagi wła­ści­ciela. Nasze gon­dolki z cuki­nii warto dopa­so­wać do ape­ty­tów gości, któ­rych zapro­simy do sie­bie na grilla.

Czytaj więcej

Sery żółte bez konserwantów

Żółty ser ma wielu fanów na całym świecie. Niewątpliwie jest to dodatek, który doskonale komponuje się z większością potraw. Można go przygotowywać i smakować na różne sposoby – jest równie pyszny zapiekany jak i podany na kromce świeżego pieczywa. Jednak nie każdy jest zdrowy.

Czytaj więcej

Najlepsze sery szwajcarskie

Nie od dziś wiadomo, że jednym z towarów, z jakich słynie Szwajcaria są najlepsze sery. W tym właśnie kraju powstała potrawa fondue, czyli kawałeczki chleba zanurzone w uprzednio startym i stopionym serze. Oto niektóre gatunki szwajcarskich specjałów, obok których nie sposób przejść obojętnie!

Czytaj więcej

Jak poznać, czy ser jest prawdziwy?

Kochamy ser żółty za to, że jest jednym z najlepszych dodatków do wszelkiego rodzaju potraw. Nie tylko doskonale smakuje, idealnie komponując się z daniami, ale też dostarcza wiele cennych dla zdrowia składników. By wybrać prawdziwy żółty ser, skorzystaj z naszych wskazówek.

Czytaj więcej

Krzywa wieża z bakłażana

Najsłynniejsza na świecie krzywa wieża stoi oczywiście w Pizie. Już na początku budowy zaczęła się odchylać od pionu, tak jak nasze bakłażany poprzekładane pysznie topiącą się mozzarellą. Naszej wieży dalszy przechył absolutnie nie grozi – zbyt szybko zniknie z talerza. Chcecie się przekonać?

Czytaj więcej

Jaka mozzarella najlepsza do pizzy?

Myśląc „moz­za­rella”, od razu widzimy w wyobraźni białą kulkę zanu­rzoną w ser­watce. Jed­nak ta kró­lowa wło­skich serów może przy­bie­rać różne formy, nie zawsze zgodne z naszymi wyobra­że­niami. Dobrze jest wie­dzieć, którą z nich wybrać, by nasza domowa pizza wyszła jak naj­le­piej!

Czytaj więcej

Włoska mozzarella z Goliszewa

Jest kremowa i delikatna w smaku. Można podawać ją “na świeżo” – do sałatek lub kanapek, ale jej największą zaletą jest to, że idealnie pasuje do zapiekanek, tostów czy pizzy. Za jej jakość i autentyczność możemy ręczyć – w końcu uczyli nas ją robić sami Włosi. Poznajcie historię naszej mozzarelli!

Czytaj więcej

Roztańczona księgowa

Na co dzień pani Halinka skru­pu­lat­nie liczy każdą zło­tówkę w fir­mie. Ale po godzi­nach jej ulu­bio­nym zaję­ciem są próby i występy z zespo­łem kaba­re­towo-ludo­wym „Niech­cice”. Są dobrze znani w oko­licy i kiedy pre­zen­tują się przed publicz­no­ścią, czę­sto otrzy­mują owa­cje na sto­jąco.

Czytaj więcej

Brygadzista z pasieką

– Co można robić po pracy, gdy w oko­licy nie ma zbyt wielu roz­ry­wek? Można sie­dzieć przed tele­wi­zo­rem i pić piwo, albo… hodo­wać psz­czoły – opo­wiada Jarek – bry­ga­dzi­sta w naszym zakła­dzie. I wcale nie rzuca słów na wiatr. Jego pyszne, złociste miody są znane już nawet za gra­nicą!

Czytaj więcej

Dzielny mechanik

Radek jest zwią­zany z fabryką od 6 lat. Razem z dwoma kole­gami two­rzą dział tech­niczno-mecha­niczny, który dba o to, by maszyny dzia­łały bez zarzutu. Po godzi­nach, jest naczel­ni­kiem Ochot­ni­czej Straży Pożar­nej w pobli­skim Sta­wi­szy­nie. Bywa tak, że do pracy jedzie zaraz po tym, jak ugasi pożar.

Czytaj więcej

Omlet z cukinią i serem Mimmolle

Bra­kuje Wam pomy­słu na pożywne i bar­dzo smaczne śnia­da­nie? Pro­po­nu­jemy omlet z pomi­do­rami, cuki­nią i serem, który może­cie przy­rzą­dzić swoim bli­skim na dobry począ­tek dnia. Ist­nieje tylko nie­bez­pie­czeń­stwo, że gdy raz go posma­kują, będą chcieli jeść to danie czę­sto. Na szczę­ście robi się je szybko.

Czytaj więcej

Jak zrobić bagietkę caprese?

Nie jest to skom­pli­ko­wana sprawa. Taką bagietkę robi się dosłow­nie pio­ru­nem. Zna­ko­mi­cie spraw­dza się jako cie­pła prze­ką­ska na wie­czorne spo­tka­nie w gro­nie przy­ja­ciół lub jako zapie­kanka przed poran­nym wyj­ściem do pracy. Ape­tycz­nie roz­to­piona moz­za­rella spra­wia, że danie natych­miast znika.

Czytaj więcej

Tartaletki serowo-warzywne

Być może jest to potrawa tro­chę pra­co­ch­łonna, ale warto się poświę­cić, bo efekt jest nie­ziem­ski! Duże wra­że­nie na bie­siad­ni­kach – gwa­ran­to­wane! Pie­czone tar­ta­letki z ape­tycz­nie roz­pusz­czo­nymi serami spra­wią, że każdy będzie chciał dokładkę, dla­tego lepiej przy­go­to­wać ich od razu wię­cej.

Czytaj więcej

Szybka potrawka z soczewicą

Pro­ste, szyb­kie i zdrowe danie obia­dowe. Dobre zarówno na cie­pło, jak i na zimno. Będzie ide­alne na upalne szcze­gól­nie dni dla tych, któ­rzy lubią lekki i war­to­ściowy posi­łek. Oso­bom na die­cie bez­glu­te­no­wej radzimy zastą­pić kuskus pszenny jego dostępną w skle­pach kuku­ry­dzianą odmianą.

Czytaj więcej

Czy ser jest zdrowy?

Na temat wpływu sera na nasze zdro­wie krąży wiele nie­kiedy sprzecz­nych ze sobą opi­nii. Jedni mówią, że jest nie­bez­pieczny dla naszego cho­le­ste­rolu, inni każą się nam tym w ogóle nie przej­mo­wać. Tym­cza­sem proz­dro­wotne wła­ści­wo­ści tego pro­duktu zostały potwier­dzone w bada­niach nauko­wych.

Czytaj więcej

Jak robimy mozzarellę?

Podobnie jak w przypadku innych wyrobów mleczarskich kluczowe znaczenie ma jakość mleka. Jak się okazuje nie musi już ono pochodzić wyłącznie z bawolic. Oto sekrety wytwarzania jednego z najbardziej znanych serów na świecie! Dowiedz się, jak powstaje nasza polska mozzarella!

Czytaj więcej

Ser w kulturze

Ser to nie­zwy­kle wdzięczny temat. Nie tylko w czy­sto gastro­no­micz­nym zna­cze­niu. Poja­wia się czę­sto w baj­kach, popu­lar­nych powie­dzon­kach, książ­kach, a nawet… w poli­tyce! W jed­nym z best­sel­le­ro­wych porad­ni­ków ser jest nawet syno­ni­mem szczę­ście i wszel­kiego speł­nie­nia.

Czytaj więcej

Jak się robi żółty ser?

Pro­duk­cja serów to rze­mio­sło, w które trzeba wło­żyć wiele serca na każ­dym eta­pie pro­duk­cji. By stać się mistrzem w swej dzie­dzi­nie, potrzeba lat doświad­czeń, pasji i cier­pli­wo­ści. Tu nie ma miej­sca na eks­pe­ry­menty. Trzeba pil­nie prze­strze­gać pro­ce­dur pro­duk­cji i postę­po­wać zgod­nie z recep­turą.

Czytaj więcej

Skąd się wziął ser?

Raczej to nie my uczy­li­śmy Fran­cu­zów jeść widel­cem, ale za to z naszych stron podobno pocho­dzi coś, co oni uwiel­biają. Kilka lat temu arche­olo­dzy doko­nali sen­sa­cyj­nego odkry­cia – ser robiło się na Kuja­wach już 7500 lat temu! Wiemy, jak mniej wię­cej wyglą­dał, ale cie­kawe jest, jak sma­ko­wał.

Czytaj więcej

Z czym łączyć ser?

Jedni uwa­żają, że nie ma lep­szego duetu niż ser i wino, inni zde­cy­do­wa­nie sta­wiają na połą­cze­nie z zim­nym piwem. Kto w tym spo­rze ma rację? Sta­wiamy na remis! Warto jed­nak poznać parę zasad odno­szą­cych się do rodza­jów sera, które uła­twią nam wła­ściwy wybór towa­rzy­szą­cego napitku.

Czytaj więcej

Jak skomponować deskę serów

Szy­ku­jąc więk­sze przy­ję­cie czy kola­cję w gro­nie przy­ja­ciół, warto pomy­śleć o tym pro­stym w przy­go­to­wa­niu, a jed­no­cze­śnie bar­dzo atrak­cyj­nym poczę­stunku. Jakie sery wybrać i z czym naj­le­piej je połą­czyć? Dzięki naszym pod­po­wie­dziom każdy bez pro­blemu pora­dzi sobie z takim zada­niem.

Czytaj więcej

Najdziwniejsze sery świata

Praw­do­po­dob­nie wielu z nas potrafi odróż­nić brie od camem­berta. Wiemy, że naj­lep­sza moz­za­rella powstaje z mleka bawo­lego. Jed­nak warto cza­sem zasko­czyć przy­ja­ciół wie­dzą na temat niszo­wych serów wyra­bia­nych w róż­nych zakąt­kach świata. Niekiedy trudno sobie wyobra­zić, że można je w ogóle  jeść…

Czytaj więcej

Najdroższe sery świata

Czy ser może kosz­to­wać ponad 4000 zło­tych za kilo­gram? Choć trudno w to uwie­rzyć – może! Jesz­cze trud­niej uwie­rzyć w to, że ma on wielu wiel­bi­cieli, a wśród nich są i tacy, któ­rzy mogą wyku­pić od razu cały roczny zapas pro­duk­cji. Czego się nie robi, by skosz­to­wać ulu­bio­nego przy­smaku.

Czytaj więcej

Z czym warto połączyć ser?

Znu­dziły Was zwy­kłe kanapki z serem? Macie dość tra­dy­cyj­nych grza­nek lub tostów? Oto kilka bar­dzo smacz­nych kom­po­zy­cji sma­ko­wych z serem w roli głów­nej w towa­rzy­stwie pro­duk­tów, które z pozoru w ogóle do sie­bie nie pasują. Wystar­czy jed­nak spró­bo­wać… by się nimi zachwy­cić!

Czytaj więcej

Serowy mundial

Co roku naj­lepsi sero­wa­rzy biorą udział w eks­klu­zyw­nych bran­żo­wych zawo­dach. Wygrana w mię­dzy­na­ro­do­wym kon­kur­sie sero­war­stwa jest gwa­ran­cją pre­stiżu i uzna­nia wśród kone­se­rów. Oczy­wi­ście w ślad za tym idą lukra­tywne zamó­wie­nia od naj­lep­szych restau­ra­cji z róż­nych zakąt­ków świata.

Czytaj więcej

7 faktów o mozzarelli

 było wstawione w tag tytułu i stędJest jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych serów na świe­cie. Ucho­dzi za sym­bol Włoch i zami­ło­wa­nia miesz­kań­ców tego kraju do dobrej kuchni. Jeśli chce­cie dowie­dzieć się skąd pocho­dzi moz­za­rella i co oznacza ta nazwa oraz poznać inspi­ru­jące połą­cze­nia sma­ków, zapra­szamy do lek­tury.

Czytaj więcej

Jak wędzić sery?

Piękna zło­to­brą­zowa skórka, kuszący aro­mat i cha­rak­te­ry­styczny smak. To wła­śnie te trzy cechy spra­wiają, że obok serów wędzo­nych ciężko jest przejść obo­jęt­nie, czyż nie? No dobrze, ale jak to zro­bić, żeby uzy­skać ide­alny pro­dukt? Prze­czy­taj­cie, jak wędzimy nasze sery w Goli­sze­wie.

Czytaj więcej

Serowe przyjemności

Małe przy­jem­no­ści są ważne w życiu. Pozwa­lają nam ode­rwać się od codzien­no­ści, zapew­niają chwilę relaksu po cięż­kim dniu. A gdyby tak połą­czyć ze sobą dwie miłe rzeczy?:) Dziś pod­po­wiemy, jak podać sery, takie jak Mim­molle i But­ter­käse z kie­lisz­kiem wina bądź szklanką piwa.

Czytaj więcej

Sery podpuszczkowe czyli jakie?

Jest jedna rzecz, bez któ­rej sero­war nie mógłby się obejść. To skład­nik gwa­ran­tu­jący ścię­cie się mleka i prze­mianę go w skrzep. Chodzi o podpuszczkę. Wła­śnie o niej i o serach warzo­nych z jej udzia­łem będziemy dzi­siaj pisać, wyja­śnia­jąc, jak to się stało, że ludzie zaczęli wytwarzać ser.

Czytaj więcej

Co powinien mieć w składzie ser?

Zasta­nówmy się przez chwilę, jak kupu­jemy ser? Wolimy kupo­wać w mar­ke­cie czy w małym skle­piku, gdzie dora­dza nam sprze­dawca za ladą? Wybie­ramy pierw­szy z brzegu, czy raczej spraw­dzamy skład, patrząc czy jest tam tylko to, co być powinno? Oto wska­zówki, jak czy­tać ety­kiety.

Czytaj więcej

Antek z Goliszewa

Ma w sobie coś takiego, że wszy­scy lubią. A już szcze­gól­nie lubią go dzieci. Być może dla­tego, że jest w nim tyle sło­dy­czy. Wie­cie o kim mówimy? Nie, nie cho­dzi o tego urwisa z klatki obok. Antek, o któ­rym Wam opo­wiemy to doj­rze­wa­jący ser z Goli­szewa! Panie, Pano­wie poznaj­cie Antka!

Czytaj więcej

Boryna porządny gospodarz

Boryna to dobry gospo­darz. Zaw­sze dba o swo­ich domow­ni­ków, dzie­ląc się z nimi tym, co ma naj­lep­sze – swoim pysz­nym sma­kiem. O jakim Bory­nie mówimy? Boha­te­rem tego tek­stu jest doj­rze­wa­jący ser Boryna z Goli­szewa, któ­rego gęste oczka dodają uroku nawet naj­prost­szej kanapce, czyż nie?

Czytaj więcej

Jagna Goliszewska panna

Jej recep­tura przy­wę­dro­wała do naszej serowni… ze szwaj­car­skiej wsi. W Goli­sze­wie zajęli się nią nasi naj­lepsi sero­wa­rzy. Dzięki nim nabrała pol­skiego cha­rak­teru, który odna­leźć można w każ­dym kęsie. Jaka jest goli­szew­ska Jagna? Przede wszyst­kim natu­ralna. Ale także bar­dzo smaczna!

Czytaj więcej

Zagraniczny swojak

Ser Mim­molle pole­camy wszyst­kim, któ­rzy lubią odby­wać kuli­narne podróże, nie rusza­jąc się zbyt daleko. Ale nie tylko. Jego ciekawy smak szybko zyskuje sobie fanów. A tym­cza­sem opo­wiemy, jak to się stało, że ten typowy „francuz” trafił do Goliszewa i jak go u nas warzymy.

Czytaj więcej

Lekki jak Piórko

Któż nie chciałby tak się czuć i mieć smu­kłej syl­wetki?! Nie zanie­dbu­jąc przy tym dobrego odży­wia­nia się. Szu­ka­cie takich pro­duk­tów? Świet­nie się składa, bo w tym tek­ście chcemy opo­wie­dzieć Wam parę slów o naj­chud­szym i przy tym bar­dzo smacz­nym goli­szew­skim serze. Oto nasze Piórko.

Czytaj więcej

Śniadanie to ważna sprawa!

Porządne śnia­da­nie to pod­stawa. Dzięki niemu zysku­jemy tak potrzebną nam ener­gię. Przy­go­to­wa­nie dobrego i pożyw­nego posiłku na dzień dobry wcale nie musi być trudne i cza­so­ch­łonne. W tym wpi­sie przed­sta­wimy Wam nasz goli­szew­ski spo­sób. Jest nim Wie­deń­ski Ser Ric­cotta!

Czytaj więcej

Dlaczego ser dojrzewa w folii?

Ser żółty może doj­rze­wać na dwa spo­soby – natu­ral­nie, na tzw. „suchą skórkę” lub w folii. Na czym polega ta druga metoda i dla­czego sto­suje się ją tak czę­sto w prze­my­śle sero­war­skim? Co zysku­jemy dzięki takiemu roz­wią­za­niu, które zna­cie rów­nież z naszych goli­szew­skich serów.

Czytaj więcej

Dlaczego ser jest żółty?

Każdy wie, że mleko jest białe. Każdy wie też, że ser pro­du­kuje się z mleka. Być może zasta­na­wia­cie się, jak to się dzieje, że z cze­goś bia­łego robi się żółte? Tu nie ma żad­nej magii! Wyja­śniamy, skąd bie­rze się ten żółty kolor oraz dla­czego może być on mniej lub bar­dziej inten­sywny.

Czytaj więcej

Dlaczego ser ma dziury?

Mówi się, że to myszy są odpowiedzialne za dziury w serze. Otóż nic bardziej mylnego! Tak naprawdę zawdzięczamy je… bakteriom!

Czytaj więcej

Jak przechowywać ser?

Jak długo ser żółty może leżeć w lodówce? W jakim opakowaniu należy go trzymać? Czy sery można mrozić? Odpowiadamy na te pytania!

Czytaj więcej

Zdrowe śniadanie z serwatkową ricottą

Każdy dietetyk powie, że najważniejszym posiłkiem dnia jest śniadanie.

Czytaj więcej

Jak skomponować deskę serów?

Sery podane na przyjęciu nadadzą mu z pewnością wykwintnego charakteru. Ale jak skomponować deskę serów, aby zaspokoiła gusta naszych gości?

Czytaj więcej

Który ser jest najzdrowszy?

W ostatnich latach żółte sery miały sporo złej prasy. Który z nich jest w takim razie najzdrowszy? Odpowiadamy – każdy!

Czytaj więcej

Który ser ma najmniej kalorii?

Edam, gouda, a może maasdamer? Który ser będzie najlepszy dla osób dbających o smukłą sylwetkę? Oto zestawienie najmniej kalorycznych serów!

Czytaj więcej

Wielkie serowe grillowanie

Lato – sezon grillowy w pełni. Karkówka i szaszłyki przejadły się, dzieci marudzą przy kurczaku? Jak zaskoczyć rodzinę i znajomych podczas kolacji przy grillu?

Czytaj więcej

Dlaczego ser jest drogi?

Sklepowe półki z nabiałem kuszą konsumentów szeroką gamą serów – ich kolory, zapachy, konsystencja i kształty często są podobne, natomiast różni je… cena. Czy zatem warto się nią sugerować i dlaczego? Przeczytaj i dowiedz się, jak duże znaczenie dla Twojego zdrowia mają - te dziś wydające się niepozorne - decyzje zakupowe.

Czytaj więcej

Czy ser można podawać niemowlętom?

Każdy świeżo upieczony rodzic zwraca dużą uwagę na to, jakie produkty pojawiają się w diecie jego malucha. Czy wśród nich może znaleźć się ser żółty? Odpowiadamy na to pytanie!

Czytaj więcej

Dlaczego ser się ciągnie?

Reklamy pizzy na pulchnym cieście z mnóstwem kolorowych składników i toną ciągnącej się mozzarelli – któż z nas się z nimi nie spotkał… A jak to się dzieje, że ser tak wspaniale się ciągnie, ciesząc nasze oczy i sprawiając, że ślinianki zaczynają pracować na najwyższych obrotach?

Czytaj więcej

Jak podawać ser?

Deska serów często pojawia się na różnorakich przyjęciach w gronie rodziny i znajomych. Jak więc odpowiednio podać ser, by wydobyć wszystkie jego walory smakowe i by nie wyjść na serowego nowicjusza?

Czytaj więcej

Jak powstaje ser?

Ser żółty na pewno gościł na Twoim stole niejeden raz, ale czy zastanawiałeś się kiedyś, w jaki sposób powstaje? Nasi serowarzy zdradzą Ci wszystkie tajniki tego fascynującego procesu!

Czytaj więcej

Który ser topi się najlepiej?

Na pizzy, w tostach lub jako fondue – niemal wszyscy uwielbiają ciągnący się ser. Jak więc wybrać ten, który do topienia nadaje się idealnie?

Czytaj więcej